ELSZÁMOLÁSI ÉS FORINTOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Home / ELSZÁMOLÁSI ÉS FORINTOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezen az oldalon a 2014. évi XXXVIII. (a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről) és a 2014. évi XL. (a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyéb rendelkezéseiről) törvényekkel kapcsolatban talál információkat és kitöltendő nyomtatványokat.

Kérjük, hogy amennyiben Ön a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos fenti törvények szerinti elszámolásokkal érintett, abban az esetben szíveskedjen figyelmesen végigolvasni az oldalon közölt információkat.

(A 2014. évi XXXVIII. törvény 1. §-a szerint (1) A törvény hatálya a 2004. május 1. napja és az e törvény hatálybalépésének napja között kötött fogyasztói kölcsönszerződésre terjed ki. A törvény alkalmazásában fogyasztói kölcsönszerződésnek minősül a pénzügyi intézmény és a fogyasztó között létrejött deviza alapú (devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban törlesztett) vagy forint alapú hitel- vagy kölcsönszerződés, pénzügyi lízingszerződés, ha annak részévé a 3. § (1) bekezdése vagy a 4. § (1) bekezdése szerinti kikötést is tartalmazó általános szerződési feltétel vagy egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel vált. (1a) a törvény alkalmazásában fogyasztói kölcsönszerződésnek minősül – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – a pénzügyi intézmény és a fogyasztó között létrejött deviza alapúnak nem minősülő deviza hitel- vagy kölcsönszerződés, pénzügyi lízingszerződés, ha azt az (1) bekezdésben meghatározott időpontok között kötötték, és annak részévé a 4. § (1) bekezdése szerinti kikötést is tartalmazó általános szerződési feltétel vagy egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel vált.

(2) a törvény hatálya nem terjed ki:
a) a hitelkártyához vagy fizetési számlához kapcsolódó és
b) az állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú forint alapú kölcsönszerződésre.)

1. Az elszámolási törvények értelmében a 2009. július 26. napját követően felmondott szerződésekkel kapcsolatban az elszámolást az eredeti hitelező (pénzügyi intézmény) végzi el, amelyről az Ön részére deviza alapú hitel esetén 2015. április 30-ig, forint alapú hitel esetén 2015. szeptember 30-ig kell értesítést küldenek Önnek. Kérjük, hogy amennyiben kapott értesítést az elszámolással kapcsolatban, akkor szíveskedjen kitölteni az itt található nyomtatványt, csatolni hozzá a jogelőd banktól kapott értesítő másolatát és a lenti elérhetőségeink egyikén eljuttatni Társaságunkhoz. Kizárólag ebben az esetben áll módunkban elvégezni az elszámolást az engedményezést követő időszakra.

Társaságunk a kérelem beérkezését követő 30 napon belül megküldi az elszámolást Önnek.

Igénybejelentő a Cessio Zrt.-vel szembeni elszámoláshoz (.doc)
Igénybejelentő a Cessio Zrt.-vel szembeni elszámoláshoz (.pdf)

A kitöltött kérelmet postai úton vagy személyesen hétköznap 8:00-tól 16:00-ig a 1027 Budapest, Tölgyfa u. 28. címre, faxon a (06-1) 336-1366 számra vagy e-mailben a cessio@cessio.hu címre szíveskedjen eljuttatni Társaságunkhoz.

2. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a 2009. július 26-át megelőzően felmondott szerződésekkel kapcsolatban az eredeti hitelező pénzintézet csak abban az esetben készíti el az elszámolást, amennyiben Ön igazolja, hogy Társaságunk Önnel szemben érvényesíti az adott követelését.
Javasoljuk, hogy a lenti nyomtatványt szíveskedjen kitölteni, és eljuttatni Társaságunkhoz. Amennyiben személyesen az ügyfélszolgálatunkon nyújtja be az igazolási kérelmét, abban az esetben azonnal a rendelkezésére bocsájtjuk az igazolást. Ha e-mailen, postai úton vagy faxon terjeszti elő Társaságunk felé igazolási kérelmét, abban az esetben a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldjük Önnek az igazolást. Ezen igazolással szíveskedjen befáradni az eredeti hitelező bankjához, ahonnan értesítést kap az elszámolásról. Mindezeket követően az eredeti hitelező bankjától kapott értesítés másolatát szíveskedjen eljuttatni Társaságunkhoz, mert ezt követően fogjuk elvégezni az elszámolást az engedményezés időpontjától.
Tájékoztatjuk, hogy az elszámolási törvények értelmében a 2009. július 26-át megelőzően felmondott szerződésekkel kapcsolatban a pénzügyi intézménynek akkor keletkezik elszámolási kötelezettsége, ha tudomása van arról, hogy a követelés nem évült el.

Kérelem a Cessio Zrt. által kiadandó igazoláshoz (.doc)
Kérelem a Cessio Zrt. által kiadandó igazoláshoz (.pdf)

Tájékoztatásul az alábbi linken megtalálja az igazolás mintánkat.

Igazolás-minta (.doc)
Igazolás-minta (.pdf)

A kitöltött kérelmet postai úton vagy személyesen hétköznap 8:00-tól 16:00-ig a 1027 Budapest, Tölgyfa u. 28. címre, faxon a (06-1) 336-1366 számra vagy e-mailben a cessio@cessio.hu címre szíveskedjen eljuttatni Társaságunkhoz.

3. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben ügyfelünk a 2014. évi XL. tv. 16.§ (4) bekezdés értelmében mint másolatra jogosult személy kéri az elszámolás másolatának megküldését, az elszámolás másolata iránti kérelmet terjeszthet elő. A kérelem az alábbi nyomtatványon terjeszthető elő, mely letölthető honlapunkról, elérhető társaságunk 1028 Budapest, Tölgyfa utca 28 szám 5. emeleti ügyfélszolgálatán, továbbá azt az ügyfélnek kérésére társaságunk elektronikus vagy postai úton az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldi.

Igény bejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez (.doc)
Igény bejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez (.pdf)

4. Társaságunk az elszámolás eredményéről tájékoztatni fogja Önt. Az elszámolással kapcsolatban visszafizetés csak akkor keletkezhet, ha az elszámolandó összeg meghaladja a tartozását. Ebben az esetben kérjük, hogy a mellékelt nyomtatványt szíveskedjen kitölteni és eljuttatni Társaságunkhoz postai úton vagy személyesen hétköznap 8:00-tól 16:00-ig a 1027 Budapest, Tölgyfa u. 28. címre, faxon a (06-1) 336-1366 számra vagy e-mailben a cessio@cessio.hu címre.

Nyilatkozat az elszámolást követően keletkezett túlfizetés kifizetéséhez (.doc)
Nyilatkozat az elszámolást követően keletkezett túlfizetés kifizetéséhez (.pdf)

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fenti nyomtatványok megtalálhatóak az ügyfélszolgálatunkon is, vagy a 1027 Budapest, Tölgyfa u. 28. címre, faxon a (06-1) 336-1366 számra vagy e-mailben a cessio@cessio.hu címre intézett kérelmét követően a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldjük Önnek.

5. Kérjük, hogy amennyiben az adataiban változás állna be, akkor szíveskedjen kitölteni az alábbi nyomtatványt és visszajuttatni Társaságunkhoz.

Adatváltozást bejelentő nyomtatvány (.doc)
Adatváltozást bejelentő nyomtatvány (.pdf)

A kitöltött nyomtatványt postai úton vagy személyesen hétköznap 8:00-tól 16:00-ig a 1027 Budapest, Tölgyfa u. 28. címre, faxon a (06-1) 336-1366 számra vagy e-mailben a cessio@cessio.hu címre szíveskedjen eljuttatni Társaságunkhoz.

A fenti nyomtatványok alkalmazása nem kötelező, azonban az egyszerűbb adminisztráció miatt ajánljuk a használatukat.

6. Az elszámolással kapcsolatos nyilatkozatainak megtételére meghatalmazott által is lehetősége van. Kérjük, hogy amennyiben a lehetőséggel élni kíván, az alábbi nyomtatványt kitölteni szíveskedjen:

Meghatalmazás ügyfél részére

Tájékoztatjuk, hogy az elszámolás során keletkezett túlfizetés kifizetéséről is nyilatkozhat meghatalmazott útján. Társaságunk ezen nyilatkozatát kizárólag az alábbi feltételek teljesülése mellett fogadhatja el:

 • ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt vagy közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazás, illetőleg
 • külföldön kiállított okirat esetén magyar külképviseleti hatóság által felülhitelesített, vagy a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai, vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről szóló, Hágában, 1961. október 5. napján kelt egyezményben meghatározott tanúsítvánnyal (apostille) ellátott okirat.
 • 7. Amennyiben az elszámolási eljárással vagy az elszámolás tartalmával kapcsolatban panasszal kíván élni, abban az esetben a lenti panasznyomtatványt szíveskedjen kitölteni és benyújtani az ügyfélszolgálaton vagy az elérhetőségeinken megküldeni Társaságunknak.

Panasz akkor terjeszthető elő:

 • amennyiben Társaságunk nem küldte meg az elszámolást az előterjesztéstől számított 30 napon belül,
 • amennyiben nem ért egyet az elszámolás tartalmával (kérjük, pontosan jelölje meg, hogy az elszámolás mely részével nem ért egyet),
 • amennyiben Társaságunk elutasította az elszámolás iránti kérelmét.

A panasz benyújtására a Társaságunk által az Ön részére megküldött elszámolás kézhezvételétől számított 30 napon belül van lehetősége, kizárólag írásban. Társaságunk a panasz beérkezésétől számított 60 napon belül az abban foglaltakat kivizsgálja és írásban megválaszolja. Ha Ön a panasz benyújtásában akadályoztatva van, az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül nyújthatja be írásban panaszát Társaságunkhoz. Amennyiben a fenti határidőig nem terjeszt elő panaszt, akkor azt úgy vesszük, hogy elfogadta az elszámolásban foglaltakat.

Ha a panaszára kapott válasszal nem ért egyet vagy a benyújtástól számított 60 napon belül nem kap választ, vagy elutasító választ kapott és nem ért egyet Társaságunk álláspontjával, abban az esetben a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Amennyiben elutasító választ kapott, vagy nem ért egyet a válaszunkkal, akkor a válasz kézbesítésétől számított 30 napon belül, akadályoztatás esetén az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül de legkésőbb a kézbesítéstől számított 6 hónapon belül kezdeményezheti a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását.

Panasz nyomtatvány (.doc)
Panasz nyomtatvány (.pdf)

A kitöltött panasznyomtatványt postai úton vagy személyesen hétköznap 8:00-tól 16:00-ig a 1027 Budapest, Tölgyfa u. 28. címre, faxon a (06-1) 336-1366 számra vagy e-mailben a cessio@cessio.hu címre szíveskedjen eljuttatni Társaságunkhoz.

Ha a panaszára kapott válasszal nem ért egyet vagy a benyújtástól számított 60 napon belül nem kap választ, abban az esetben a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárását a panaszára adott válaszunk megérkezésétől számított 30 napon belül kezdeményezheti. Ha ügyfelünk a kérelem benyújtásában akadályoztatva volt, az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a kézbesítéstől számított 6 hónapon belül kezdeményezheti az eljárást. Az akadályoztatás tényét igazolni szükséges.

A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon kell benyújtania. A kérelmet a http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/kerelem-nyomtatvany oldalról letöltheti, vagy az MNB mellett működő Pénzügyi Békéltető Testülettől (1539 Budapest, BKKP Pf.: 670, Telefon: 06 1 489-9700) kérheti.

A Pénzügyi Békéltető Testületnek benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell:

 • A pénzügyi intézménynek az ügyféllel szemben elszámolási kötelezettsége áll fenn a 2014. évi XXXVIII. és a 2014. évi XL. törvény szerint és kötelezze az elszámolásra,
 • Az elszámolás számítási hibát vagy helytelen adatot tartalmaz, és állapítsa meg a helyes elszámolást, illetve kötelezze annak végrehajtására a pénzügyi intézményt,
 • A panasz benyújtása nem volt elkésett, így annak elutasításának nem volt helye, ezért a pénzügyi intézmény köteles a panasszal érdemben foglalkozni és a törvény szerinti eljárást lefolytatni.

A kérelemben fel kell tüntetni továbbá:

 • Azt az indokot, hogy a pénzügyi intézménynek az ügyféllel szemben elszámolási kötelezettsége van,
 • A számítási hibát, illetve a helytelen adatot,
 • Indokolni, hogy miért nem volt elkésett a panasz benyújtása.

A kérelemhez minden esetben mellékelni szükséges az állítását alátámasztó dokumentumokat.

A Pénzügyi Békéltető Testületnek a hiánytalan kérelem beérkezésétől számítva 90 napja van elbírálni azt, amely határidőbe nem tartozik bele a hiánypótlásra rendelkezésre álló időtartam.

A Pénzügyi Békéltető Testület határozata ellen, a döntés megváltoztatása érdekében bíróság általi jogorvoslatnak van helye. A jogorvoslat kérelem formájában kezdeményezhető és az erre rendszeresített nyomtatványon nyújtható be. A kérelmet a http://birosag.hu/kozerdeku-informaciok/deviza-es-forinthitelek-elszamolasi-es-forintositasi-jogorvoslatai oldalról letöltheti, vagy az MNB mellett működő Pénzügyi Békéltető Testülettől (1539 Budapest, BKKP Pf.: 670, Telefon: 06 1 489-9700) kérheti.

A jogorvoslati kérelmeket a Pénzügyi Békéltető Testületnél kell benyújtani, de az illetékes bíróságnak címezni. Amennyiben jogorvoslati lehetőséggel él, a Pénzügyi Békéltető Testület határozata a jogerős bírósági döntésig nem hajtható végre. A bíróság előtti jogorvoslat nemperes eljárásban az ügyfél lakóhelye szerinti illetékes Törvényszék mellett működő járásbíróság az illetékes.


FORINTOSÍTÁS

1.  Az egyes fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásával kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2015. évi CXLV. törvény (továbbiakban: forintosítás törvény) alapján a már felmondott deviza alapú kölcsönszerződésből eredő, még devizában nyilvántartott követelések kerülnek forintosításra.

Felmondott szerződéseknél a követelés forintra átváltásának hatálya 2016. január 1. napja, a 2016. január 1-jén fennálló deviza tartozás kerül forintosításra.

2. A forintra átváltásnál alkalmazott árfolyam a 2015. augusztus 19. napján az MNB által hivatalosan jegyzett devizaárfolyam:

 • 287,22 HUF/CHF;
 • 309,2 HUF/EUR).

Ha ezen devizaárfolyam magasabb, mint az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény  (a továbbiakban: Fttv.) 10. §-a szerinti devizaárfolyam (ami megegyezik a jelzáloghitelek forintosításához használt árfolyammal:

 • 256,47 HUF/CHF;
 • 308,97 HUF/EUR),

akkor elengedésre kerül a felmondott kölcsönszerződésből eredő követelésünk devizaárfolyam különbözetére eső része, tehát az Ön számára kedvezőbb, 2014. június 16. napja és 2014. november 7. napja közötti időszakban az MNB által hivatalosan jegyzett devizaárfolyamainak átlaga szerinti árfolyam alkalmazásával váltjuk át az Önnel szemben fennálló követelést.

3. A forintosítás előnye, hogy az Önnel szemben fennálló tartozás mértéke a jelenlegi piaci devizaárfolyamokhoz képest jelentősen tovább csökken, vagyis tartozását az árfolyamváltozások a jövőben nem érintik, további árfolyamveszteségek pedig biztosan nem érik. A tartozás törlesztése kiszámíthatóvá, előre tervezhetővé válik.

Tájékoztatjuk, hogy a forintosításról szóló levelünk kézbesítését követő 30 napon belül írásban kezdeményezheti a követelés forintkövetelésre történő átváltásának mellőzését, ennek hiányában Társaságunk úgy tekinti, hogy azt tudomásul vette, mely esetben a forintosítási törvény 15.§ (3) bekezdése szerint a követelés forintra átváltásának hatálya 2016. január 1. napjára visszamenőleg áll be.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a követelés forintra történő átváltása mellőzésének kezdeményezése esetén, a 2. pontban részletezett árfolyam különbözetből eredő követelés elengedésére, a forintosítási törvény 16.§ (3) bekezdésére tekintettel nem kerül sor.

4. Társaságunk a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Khrtv.) 15.§ (6) bekezdése alapján követelésének tőkeösszegét, és annak devizanemét jelen levelünkben foglaltaknak megfelelően módosítja a követelés forintra történő átváltása mellőzésének kezdeményezésére nyitva álló 30 napos határidő eredménytelen leteltét követő 5 munkanapon belül.

5. Amennyiben a forintosítást vitatja és panasszal kíván élni, az ezzel kapcsolatos panaszbeadványát megküldheti telefaxon a (06-1) 336-1366 számon, levélben a 1027 Budapest, Tölgyfa u. 28. postacímen, vagy e-mailben a cessio@cessio.hu címen. A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő.

A panasz benyújtására a forintosítás kézbesítésétől számított 30 napon belül van lehetősége. Kérjük, szíveskedjen ügyelni a határidőre, mert annak elteltét követően már nem lesz lehetősége panaszt tenni, kivéve, ha akadályoztatva volt a panasz megtételében, azonban az akadályoztatás tényét igazolnia szükséges. Panaszának kézhezvételét követő 60 napon belül megküldjük indokolással ellátott álláspontunkat.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy ha a panaszbeadványra kapott válasszal nem ért egyet, vagy 60 napon belül nem kap rá választ, kezdeményezheti a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) (levélcím: H-1525 Budapest Pf.:172., telefonszáma 06-1-489-9700, 06-80-203-776; e-mail cím: pbt@mnb.hu) eljárását.