PANASZKEZELÉS

Home / PANASZKEZELÉS

A panaszkezelési eljárás során Társaságunk törekszik a gyors és szakszerű ügyintézésre. Célunk az, hogy az esetlegesen felmerülő érdekellentétet megfelelően és hatékonyan kezeljük. Munkatársaink a panaszkezelés során alapos szakmai ismeretekkel és kellő empátiával rendelkeznek. Társaságunk a panaszkezelési eljárás eredményeképpen hozott döntését közérthető és egyértelmű indokolással látja el.

A panaszok kezelésére vonatkozóan a Panaszkezelési Szabályzatunk ad bővebb iránymutatást.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Panasz benyújtható írásban az alábbi formanyomtatványon, illetve levélben,

személyesen, Társaságunk székhelyén (1027 Budapest, Tölgyfa u. 28. 5. emelet), az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben minden munkanapon 8 órától 16 óráig

  • postai ajánlott küldeményként, a Társaság fenti székhelyére címezve
  • telefaxon a Társaság (+36-1) 336-1366 faxszámára, bármely nap 0-24 óráig
  • elektronikusan a Társaság cessio@cessio.hu e-mail címére küldve bármely nap 0-24 óráig.

Nyomtatvány fogyasztói panaszokhoz

Panasz bejelenthető szóban

  • személyesen, Társaságunk székhelyén (1027 Budapest, Tölgyfa u. 28. 5. emelet), az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben minden munkanapon 8 órától 18 óráig
  • telefonon, a Társaság (+36-1) 336-1365 telefonszámán, a hét második munkanapján 8 órától 20 óráig, az egyéb munkanapokon 8 órától 16 óráig.

Társaságunk az írásbeli panaszt a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja, és álláspontját a panasz közlésétől számított 30 napon belül megküldi a panaszosnak. A szóbeli panaszt munkatársunk a lehetőségek szerint azonnal megvizsgálja és orvosolja.

Panasza elutasítása esetén Társaságunk válaszlevelében is tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy, amennyiben a kapott válasszal nem ért egyet, további jogorvoslati lehetőségeket vehet igénybe.

Felmondott szerződéses jogviszony alapján lejárt és egyösszegben esedékes tartozása jogalapjával, összegszerűségével, valamint annak következményeivel kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) (H-1525 Budapest Pf.:172.; tel.: 06-1-489-9700, 06-80-203-776; e-mail: pbt@mnb.hu), illetve a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság, főszabályként helyi bírósági hatáskörben a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (1035 Budapest, Miklós u. 2.; tel.: 06-1-430-6500) megyei bírósági hatáskörben a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.; tel.: 06-1-354-6000) eljárását veheti igénybe.

Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben foglalt, valamely fogyasztóvédelmi rendelkezés megsértése esetén a Magyar Nemzeti Bank (MNB) (1850 Budapest BKKP Pf. 777.; tel.: 06-1-4899-100; e-mail: ügyfélszolgálat@mnb.hu) eljárását kezdeményezheti.

Magyar Nemzeti Bank honlapja

A PBT, valamint az MNB eljárását az alábbi formanyomtatványok felhasználásával kezdeményezheti:

Fogyasztói kérelem az MNB-hez
Fogyasztói kérelem a PBT-hez